Avís legal

Pulltap's, S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat al carrer C/ Francesc Eiximenis, 10, 08205 Sabadell (Barcelona), és la titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l'informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercir tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l'adreça carrer C/ Francesc Eiximenis, 10, 08205, Sabadell (Barcelona).

Les dades sol·licitades són els estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d'administració i docència. Pulltap's, S.L. insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per Pulltap's, S.L. i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat. Les dades recaptades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Pulltap's, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Consentiment del remitent

Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent dona el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.